All
  • All
  • Bereikbaarheid
  • Huizenmarkt en huishoudens
  • Locatie en bedrijven
  • Overig
  • Ruimtelijke ordening
Robots

Industriële robots en de arbeidsmarkt: Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers?

Repost van VoxEU.org. Economische theorie suggereert dat werknemers die vervangbare taken uitvoeren, zoals praktisch geschoolde werknemers in routinematige beroepen, eerder verliezers zullen zijn van investeringen in industriële robots, terwijl de productiviteitswinst van deze machines ten goede kan komen aan werknemers die aanvullende taken uitvoeren. Maar er is verrassend weinig empirisch bewijs voor deze hypothese. In…

Carsanddensity

Auto’s maken steden minder compact

Auto’s hebben de manier waarop steden zijn georganiseerd veranderd. In deze column wordt aan de hand van een dataset over 123 steden in 57 landen aangetoond dat autobezit de bevolkingsdichtheid vermindert doordat mensen verder van hun werk kunnen wonen. De bevindingen hebben gevolgen voor steden in ontwikkelingslanden, waar in de nabije toekomst een sterke toename van het autobezit wordt verwacht. Als deze landen een vergelijkbaar ontwikkelingspad volgen, zullen hun steden minder compact worden. Dit zal waarschijnlijk leiden tot meer verkeersopstoppingen, aangezien gebieden met een lagere dichtheid meer afhankelijk zijn van auto’s.

CouncilTax

Hoeveel meer wil jij voor een huis betalen in ruil voor minder belasting?

Dit is een repost van CEP Urban and Spatial Programme Blog Let je op? Uit onderzoek blijkt dat dat vaak niet het geval is. Als we bijvoorbeeld online producten kopen, letten we  gemiddeld meer op de aankoopprijs dan op de verzendkosten. Aangezien het te betalen bedrag de som van die twee kosten is, is dit…

ParkingAmsterdam

Hogere parkeerprijzen verminderen verkeersdruk

Hogere parkeerprijzen leiden tot minder drukte in het verkeer voor Amsterdam. Dat laat recent onderzoek zien door Francis Ostermeijer, Hans Koster, Jos van Ommeren en Leonardo Nunes van de Vrije Universiteit. Zij vinden dat de sterke prijsverhoging in 2019  heeft geleid tot een daling in het aantal betalende parkeerders van 9%. De parkeerdruk is gedaald met ongeveer 1.7% en het aantal gereden kilometers met 2.5%. Parkeerbeleid is daarmee een effectieve beleidsmaatregel om steden autoluwer te maken.

turbines3

Wind en zon op ’t land: het gebrek aan lokaal draagvlak

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur duurzame elektriciteit op land geproduceerd moet worden. Het plan is om deze duurzame energie voor ongeveer vijftig procent op te wekken door middel van zonnepanelen (waarvan een klein deel zonneparken) en voor de andere vijftig procent door windturbines. Dit betekent dat er de komende jaren veel turbines en zonneparken moeten verrijzen in het Nederlands landschap. Als we inderdaad 35 terawattuur hernieuwbare energie willen opwekken in 2030 vereist dit vastberadenheid van lokale beleidsmakers om turbines te realiseren. Zonneparken zijn een mooie aanvulling, maar geen substituut, aangezien een middelgrote turbine ongeveer evenveel energie opwekt als maar liefst 28.000 zonnepanelen. De komst van een turbine en zonnepark moet gepaard gaan met duidelijke communicatie over de waardedaling en eventuele compensatie of winstdeling die de bouw van een turbine of zonnepark met zich meebrengt.

Inaugural

Reinventing cities: het belang van stedelijke beleidsanalyse

Repost van spatialeconomics.nl Steden zijn een heel oud fenomeen – en volgens velen – één van de beste menselijke uitvindingen. In 2050 woont naar verwachting twee-derde van de wereldbevolking in steden. De toekomst van de mensheid ligt dus in steden. Met deze woorden opende de kersverse hoogleraar Hans Koster zijn oratie ‘Reinventing cities: Evaluating effective…

Shinkansen2

Lokale effecten van hogesnelheidslijnen kunnen negatief uitpakken

Moderne vervoersinfrastructuur wordt gekenmerkt door wat vervoerseconomen long-haul economies noemen. Dit houdt in dat het relatief goedkoper wordt om een extra km af te leggen zodra de reisafstand toeneemt. Long-haul economies ontstaan door de aanwezigheid van snelle treinen, snelwegen en vliegtuigen. Aan de hand van een eenvoudig model tonen wij aan dat verbeteringen in de transportinfrastructuur een niet-triviale impact hebben op de locatiekeuzes van bedrijven. Hoewel deze investeringen vaak gunstig zijn voor grote regio’s, kunnen ze, door banenverlies, nadelig zijn voor kleine tussenliggende regio’s. Aan de hand van gegevens over de Japanse Shinkansen bevestigen we dat “tussenliggende” gemeenten die op de Shinkansen zijn aangesloten, te maken hebben gekregen met een aanzienlijke daling van de werkgelegenheid.

CovidShopping

De gevolgen van het coronabeleid voor winkelstraten

Covid-19 brengt ongekende economische veranderingen met zich mee. Wat zijn precies de gevolgen van het beleid dat tijdens de pandemie wordt gevoerd voor de detailhandel en in het bijzonder voor winkelstraten?

HSR1

De hogesnelheidstrein en de ruimtelijke spreiding van economische activiteiten

De economische en sociale gevolgen van investeringen in transport infrastructuur leiden tot verhitte discussies in de academische en beleidswereld, omdat het meestal gaat om grote investeringen die geacht worden veel op te leveren. Een bekend voorbeeld van grote investeringen in transport infrastructuur zijn investeringen in hogesnelheidstreinen. Een recent artikel van Hayakawa et al. (2021) over Japan toont aan dat de Shinkansen een aanzienlijk effect heeft gehad op de ruimtelijke verdeling van de werkgelegenheid in Japan. De relatieve positie van gemeenten binnen het netwerk en hun onderliggende ‘location fundamentals’ zijn essentieel om te begrijpen waarom de effecten van een uitgebreide infrastructuur op lokaal niveau positief of negatief zijn.

HogeWindturbines

Hogere windmolens hebben negatiever effect op huizenprijzen

Repost van vu.nl / Foto: Rob Poelenjee De woningprijsontwikkeling van woningen binnen een straal van 2 kilometer vanaf een grote windmolen (≥150m) blijft in de periode na 2011 met gemiddeld 5% achter ten opzichte van woningen waar geen windturbines in de buurt staan. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van…