Carsanddensity

Auto’s maken steden minder compact

Auto’s hebben de manier waarop steden zijn georganiseerd veranderd. In deze column wordt aan de hand van een dataset over 123 steden in 57 landen aangetoond dat autobezit de bevolkingsdichtheid vermindert doordat mensen verder van hun werk kunnen wonen. De bevindingen hebben gevolgen voor steden in ontwikkelingslanden, waar in de nabije toekomst een sterke toename van het autobezit wordt verwacht. Als deze landen een vergelijkbaar ontwikkelingspad volgen, zullen hun steden minder compact worden. Dit zal waarschijnlijk leiden tot meer verkeersopstoppingen, aangezien gebieden met een lagere dichtheid meer afhankelijk zijn van auto’s.

Inaugural

Reinventing cities: het belang van stedelijke beleidsanalyse

Repost van spatialeconomics.nl Steden zijn een heel oud fenomeen – en volgens velen – één van de beste menselijke uitvindingen. In 2050 woont naar verwachting twee-derde van de wereldbevolking in steden. De toekomst van de mensheid ligt dus in steden. Met deze woorden opende de kersverse hoogleraar Hans Koster zijn oratie ‘Reinventing cities: Evaluating effective…

Shinkansen2

Lokale effecten van hogesnelheidslijnen kunnen negatief uitpakken

Moderne vervoersinfrastructuur wordt gekenmerkt door wat vervoerseconomen long-haul economies noemen. Dit houdt in dat het relatief goedkoper wordt om een extra km af te leggen zodra de reisafstand toeneemt. Long-haul economies ontstaan door de aanwezigheid van snelle treinen, snelwegen en vliegtuigen. Aan de hand van een eenvoudig model tonen wij aan dat verbeteringen in de transportinfrastructuur een niet-triviale impact hebben op de locatiekeuzes van bedrijven. Hoewel deze investeringen vaak gunstig zijn voor grote regio’s, kunnen ze, door banenverlies, nadelig zijn voor kleine tussenliggende regio’s. Aan de hand van gegevens over de Japanse Shinkansen bevestigen we dat “tussenliggende” gemeenten die op de Shinkansen zijn aangesloten, te maken hebben gekregen met een aanzienlijke daling van de werkgelegenheid.

HSR1

De hogesnelheidstrein en de ruimtelijke spreiding van economische activiteiten

De economische en sociale gevolgen van investeringen in transport infrastructuur leiden tot verhitte discussies in de academische en beleidswereld, omdat het meestal gaat om grote investeringen die geacht worden veel op te leveren. Een bekend voorbeeld van grote investeringen in transport infrastructuur zijn investeringen in hogesnelheidstreinen. Een recent artikel van Hayakawa et al. (2021) over Japan toont aan dat de Shinkansen een aanzienlijk effect heeft gehad op de ruimtelijke verdeling van de werkgelegenheid in Japan. De relatieve positie van gemeenten binnen het netwerk en hun onderliggende ‘location fundamentals’ zijn essentieel om te begrijpen waarom de effecten van een uitgebreide infrastructuur op lokaal niveau positief of negatief zijn.

BetaaldParkeren

Hebben bewoners baat bij betaald parkeren?

In de grote steden ontkom je er als automobilist tegenwoordig niet meer aan: bijna overal moet er betaald worden om te mogen parkeren. Het doel van betaald parkeren is om de vraag naar de beperkte parkeerruimte te verminderen, zodat de stad leefbaar blijft en lang zoeken naar een parkeerplek te voorkomen. Maar hoe zit het de bewoners in de grote steden? Zouden die juist voor of tegen betaald parkeren moeten zijn?

CarOwnership

Parkeren en autobezit: Leiden (te) goedkope parkeerplaatsen tot meer auto’s?

Nederlandse steden zijn overvol. Gezellige historische centra en een hoge bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat er vaak weinig ruimte is voor parkeerplaatsen. Parkeren is dus duur omdat parkeerruimte schaars is. In veel steden in Nederland, maar ook in het buitenland, krijgen bewoners vaak een parkeervergunning die relatief goedkoop zijn. De vraag of dergelijke parkeersubsidies gewenste economische effecten sorteren.

Congestionpricing

De (on)wenselijkheid van kilometerheffingen

Er wordt al jaren gepraat over ‘rekening rijden’: het feit dat automobilisten per gereden kilometer een bepaald bedrag moeten afdragen. Economen zijn over het algemeen voorstander van een kilometerheffing, zeker als die afhankelijk is van de mate van verkeerscongestie. Inderdaad, een recent rapport van het Centraal Planbureau laat zien dat een kilometerheffing voor personenauto’s op drukke wegen in de spits maatschappelijk rendabel is. Echter, volgens het CPB zou dat voor verwarring kunnen zorgen bij de weggebruiker, die niet meer weet wanneer en waar er precies extra moet worden betaald. De vraag is dan ook of er ook eenvoudigere alternatieven zijn.